30 години след Парижката харта, нека построим общ европейски суверенитет [fr]

С подписването на Парижката харта на 21 ноември 1990 година 35 държавни и правителствени ръководители официално сложиха край на разделението на Европа и поставиха началото на нова ера на безпрецедентни стабилност и благополучие.

Освободени от логиката на блоковете, по този начин европейските страни начертаха собствената си съдба и укрепиха колективната си сигурност.

30 години по-късно, нашата независимост отново е застрашена на границите на Европа. За да се справим с новите предизвикателства, министър Жан-Ив Льо Дриан припомни по време на Парижкия форум за мир необходимостта да бъде утвърден общият европейски суверенитет в сферите на сигурността, развитието на технологиите и защитата на общите блага.

Възстановяване на Европа след логиката на блоковете

След настъпилите през 1989 г. и 1990 г. събития в Европа (падането на Берлинската стена, еманципирането на европейските страни от съветската орбита) Парижката харта утвърждава обединението на Германия (3 октомври 1990 г.) и края на разделението на Европа на два блока по оста изток-запад. Сключена в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), хартата се основава на принципите, записани в Заключителния акт от Хелзинки от 1975 г. Те задължават всяка една от държавите участници:

  • да зачита целостта на границите;
  • да не се намесва във вътрешните работи на други страни;
  • да спазва правата на човека (основни права, свободно движение на хора, стоки и идеи).

Участието на САЩ в ОССЕ позволи в тази рамка за диалог да бъдат обсъдени всички политически въпроси и въпросите на сигурността, повдигнати в този нов контекст, най-вече предварителното подписване на 19 ноември 1990 г. на Договора за обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ).

Основата на безпрецедентна стабилност и благополучие

В Париж Франция показа решителната си ангажираност за изграждането на нов европейски ред.

Тези основополагащи усилия бяха подкрепени от динамиката на европейския проект (Европейска икономическа общност, прераснала в 1992 г. в Европейски съюз), в който централно място зае обединението на Германия.

Като утвърждават равното достойнство на своите европейски членове, ОССЕ и Парижката харта позволиха обединението на Европа с нейната история и география, както припомни Жан-Ив Льо Дриан в своята реч в Прага на 6 декември 2019 година.

Освободена по този начин от логиката на блоковете, Европа се радва от няколко десетилетия на безпрецедентен период на стабилност и благополучие, подпомогнат в частност от политическото раждане на Европейския съюз.

Запазване на трети европейски път

През последните години в Европа, както и в останалата част от света, „духът на Хелзинки“, олицетворяващ готовността за диалог и структурирането на мирни отношения между държавите в рамките на многостранни институции, беше грубо поставен под въпрос.

По границите на Европа се наложи логиката на отношенията на сила, застрашавайки благополучието и суверенитета на европейските страни.

На 8 октомври 2020 г. в Братислава Жан-Ив Льо Дриан реагира на постепенното разграждане на европейската архитектура за сигурност, основана от Парижката харта, и призова за изграждането на общ европейски суверенитет. Този европейски суверенитет трябва да се утвърди в областта на промишлеността, търговската политика, отбраната, цифровите технологии, за да продължим да развиваме в Европа и по света трети европейски път, хуманистичен, загрижен за контролираното развитие на технологиите, за опазването на общите блага и на планетата.

публикувано на 08/12/2020

Нагоре