Аташе по митническите въпроси [fr]


PNG

Свързан с Делегацията по международни отношения на Главна дирекция управление на митниците и косвените данъци, съветник на посланика по въпроси, свързани с митническата и икономическа тематика, аташето по митническите въпроси изпълнява своята мисия в три основни направления : борба срещу международния трафик, подкрепа на икономическите оператори в областта на международната търговия и укрепване на техническото и оперативното сътрудничество с отделните администрации в зоната на акредитация.

Със седалище във Френското посолство в Сърбия, службата на регионалното аташе по митническите въпроси представлява Главна дирекция митници пред административните органи на страните от зоната на акредитация : Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Кипър, Косово, Румъния, Северна Македония, Сърбия и Черна гора.

Френското аташе по митническите въпроси участва също така и в работата на френската регионална служба за сигурност, базирана също в Белград.

Мисия на френското аташе по митническите въпроси

Аташето по митническите въпроси изпълнява своята мисия в три основни направления:

Борба срещу международния трафик

Приоритет на аташето по митническите въпроси е борбата с международния трафик. Тя е насочена както срещу нелегалния трафик (наркотици, оръжия, контрабандни цигари, пране на пари, подправени стоки, и т.н.), така и срещу икономическите и търговските измами, свързани с Европа.

Във връзка с това, френското аташе по митническите въпроси има постоянна мисия да събира сведения и да предоставя помощ на разузнавателните служби с оглед разкриването на различните видове незаконен трафик. Той осигурява взаимодействието между френските митнически служби и службите на чуждестранните страни. В тази връзка той работи в тясно сътрудничество с Национална дирекция „Разузнаване и митнически разследвания“ (DNRED), със Службата по съдебни разследвания, свързани финансови престъпления (SEJF), със Службата за проследяване на противозаконни финансови схеми (TRACFIN), както и с данъчните служби.

Той взема участие в семинари и международни срещи най-вече към Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа (Southeast European Law Enforcement Center - Bucharest), където представлява Франция в ролята на наблюдател.

Дейности по техническото и оперативно сътрудничество и укрепване на уменията

В областта на техническото сътрудничество и в качеството си на експерт по митническите практики, аташето по митническите въпроси участва в организацията и осъществяването на обмена на опит и обучителни курсове. Той си сътрудничи не само с митническите служители от страните в зоната на акредитация, но и с всички останали компетентни органи, по теми, свързани с логистика, митнически процедури и законодателство, но и с борба срещу измамите.

Той носи отговорност за :
- Реализирането на програми за двустранно сътрудничество;
- Осигуряване на наблюдението над съвместните дейности и програмите за двустранно и европейско сътрудничество или дейности, осъществени от компетентните международни организации (Световна организация на митниците, Eвропол, Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, Интерпол, Център за правоприлагане в Югоизточна Европа СЕЛЕК).

Той допринася за обмена и хармонизирането на митническите практики на европейско и международно ниво.

Мисия в областта на икономиката и съдействие за предприятията

Аташето по митническите въпроси отговаря на запитванията на операторите в областта на международната търговия и на частните лица, предоставяйки съвети, помощ и информация в областта на тяхната дейност.

В контекста на глобализиране на търговията и засилена конкуренция, аташето по митническите въпроси има важна роля в областта на икономиката, в допълнение към ролята на останалите отговорни лица в механизма за подкрепа на външната търговия, най-вече в лицето на икономическите служби от областта, за която носи отговорност.

Той участва в основните дейности по популяризиране по инициатива на административните служби и френските власти в чужбина (например: популяризиране на френски логистични платформи като пристанищата и летищата).

Заедно с институционалните партньори, той предоставя своето експертно мнение по митническото законодателство, приложимо в обмена между Франция и страните от зоната му на компетенция.

Господин Жулиен Отре изпълнява по настоящем функциите на регионално аташе по митническите въпроси към посолството на Франция в Белград.

Свържете се с регионалното аташе по митническите въпроси:

Посолство на Франция в Сърбия
Zmaj Jovina 11
11000 BELGRADE
Тел. : +381 11 302 36 90
Уебсайт: www.douane.gouv.fr
Туитър: @douane_france
Имейл: belgrade.dgddi@douane.finances.gouv.fr

публикувано на 03/06/2020

Нагоре