ЕС е достатъчно силен, за да намери верните отговори

Съвместно изявление на Франсоа ОЛАНД, президент на Република Франция, Ангела МЕРКЕЛ, канцлер на Федерална република Германия и Матео РЕНЦИ, министър-председател на Република Италия

Берлин, 27 юни 2016

JPEG

На 23 юни 2016 мнозинството от британския народ изрази желание да напусне Европейския съюз. Франция, Германия и Италия уважават това решение. Съжаляваме, че Обединеното кралство няма повече да е наш партньор в Европейския съюз.

Напълно уверени сме, че Европейският съюз е достатъчно силен, за да намери днес верните отговори. Няма време за губене.

Днес изразяваме твърдата си ангажираност за единството на Европа. Твърдо сме убедени, че Европейският съюз е жизнено важен, за да направи държавите ни по-силни, като действаме заедно, с общите ни институции, за да гарантираме икономическия и социален напредък на нашите народи и да утвърдим ролята на Европа в света.

От близо шестдесет години Европейският съюз е единна общност от общи права, свободи и ценности. Той ни позволява да запазим нашия европейски социален модел, който съчетава икономическия успех със социалната закрила. Той ни дава възможност да съхраним нашето културно многообразие. Общият пазар, общите ни политики и еврото нямат еквивалент в света. Тези постижения са фундаментът на просперитета ни. Заедно, ние защитаваме интересите си и свободната и справедлива търговия в света. Заедно, ние постигаме напредък в енергийната си политика и заедно допринасяме за опазването на климата на световно ниво. Заедно, допринасяме за стабилността и развитието в света, като насърчаваме свободата.

Ние сме също твърдо уверени, че Европейският съюз ще може отново да върви напред само ако продължи да разчита на подкрепата на своите граждани.
Затова Европейският съюз следва да отговори на загрижеността, изразена от народите, като направи по-ясни своите цели и своя начин на функциониране. Той трябва да е по-силен по основните приоритети, там, където е необходимо европейците да обединят сили, и да е по-незабележим там, където държавите знаят по-добре какво да направят. Съюзът трябва да остане под демократичния контрол на своите граждани и да стане по-разбираем за тях. Той трябва по-бързо да действа, особено при осъществяването на програми и проекти, носещи пряка полза за гражданите.

В днешния променящ се свят Европейският съюз трябва да запази основните си достижения и да се съсредоточи върху предизвикателствата, с които днес се сблъскват европейците, например миграция в световен мащаб и нови заплахи като международния тероризъм, с който нито една страна не може сама да се справи. Съюзът трябва също така да засили способността на европейците да се справят с растящата конкуренция, като същевременно укрепи европейската социална пазарна икономика.

Ето защо ние предлагаме три основни приоритета за засилени и задълбочени действия по три конкретни цели :

• вътрешна и външна сигурност: Европа е изправена пред огромни предизвикателства, които изискват консолидация на общите й средства, за да защити външните си граници и да допринесе за мира и стабилността в съседните й страни, особено в Средиземноморието, Африка и Близкия Изток.

Няма да спечелим борбата с тероризма в Европа, ако не действаме заедно. Тероризмът няма да бъде победен, ако не покажем, че сме способни да възстановим духа на общност, да инвестираме в нашите градове, да работим срещу социалната маргинализация.

Ще се окажем на висотата на отговорностите си само ако развием нашата европейска отбрана и поемем необходимите ангажименти за съвместните ни операции, капацитет и военни индустрии. Потенциалът на една истинска обща външна, отбранителна и в областта на сигурността политика остава все още недоизползван.

• силна икономика и силна социална сплотеност: Европа трябва да изпълни обещанието си за благоденствие на гражданите. Необходим ни е по-голям растеж, за да се борим с безработицата и да създадем работни места, особено за младите, както и повече инвестиции, за да направим по-силни нашите икономики в световната конкуренция.

Успехът на европейския икономически и социален модел, съчетание от икономическа мощ и социална закрила, се нуждае от дефиниране на подходяща регулативна рамка; от по-добри политики за предприемачество и участие на всички в активния живот; от подкрепа за науката, иновациите и образованието, които са от ключово значение за богатството на Европа, тъй като то се крепи на първо място на знанията и възможностите на нейните граждани; от развитие на цифровата икономика в Европа за по-добри услуги, модерна индустрия и заетост; от пълноценно използване на потенциала на енергийните и климатични политики, опазващи околната среда.

За държавите, обединени от еврото, ще бъдат необходими нови етапи за подкрепа на растежа, конкурентоспособността, заетостта и сближаването, включително в социалноосигурителната и данъчната област.

• амбициозни програми за младежта : Европа ще успее само ако вдъхне надежда у младите хора. Трябва да подкрепим европейските инициативи в областта на професионалното обучение, предприемачеството и достъпа до заетост в цяла Европа, като например инициативата за младежка заетост или програма Еразъм за студенти, стажанти по програми за професионално обучение и млади специалисти.

Европейският съюз, това са общите ни ценности: ние защитаваме мира и свободата, демокрацията и върховенството на закона, взаимното уважение и отговорност, толерантността и участието, справедливостта и солидарността. Време е днес да препотвърдим тези ценности.

Утре ще предложим на държавните и правителствени ръководители и на европейските институции да поставим началото на процес със стриктен график и конкретни ангажименти, за да отговорим на предизвикателствата, породени от резултата от референдума във Великобритания, и да разработим конкретни решения за добро бъдеще на европейците в Европейския съюз.

Отделна среща на ръководителите през септември ще бъде посветена на общите предизвикателства, пред които са изправени 27-те държави членки, и на основните приоритети, по които трябва да вземат решение. Те ще трябва също да се договорят по конкретни проекти за растеж и сигурност, които да бъдат осъществени през следващите шест месеца в Европа. Работата трябва да започне незабавно, за да подготвим необходимите инициативи. Включването на видни международни личности би могло да обогати дебата за перспективите на Европа в глобален контекст.

На заседанията на Европейския съвет през октомври 2016 и декември 2016 ще бъде направена оценка на напредъка в тази перспектива и ще бъдат дадени необходимите насоки.

Шестдесетгодишнината на Римския договор на 25 март 2017 ще бъде важен момент за препотвърждаване на единството на Европа и на нашата обща ангажираност в името на европейския проект.

публикувано на 18/11/2020

Нагоре