Франция подава жалба пред Съда на ЕС срещу приемането на бюджета на ЕП в Брюксел

Съобщение за пресата на държавния секретар по европейските въпроси, г-н Арлем ДЕЗИР

Франция реши да подаде жалба пред Съда на Европейския съюз, за да оспори приемането на общия бюджет на Европейския съюз за 2017 г. в Брюксел на допълнителна пленарна сесия, а не в Страсбург на редовна пленарна сесия.

Френското правителство счита, че тази процедура нарушава разпоредбите на европейските договори за местоположението на седалищата на институциите.
Приложеният към Договорите протокол № 6 за местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз определя за седалище на Европейския парламент Страсбург и предвижда там да се провеждат дванайсетте месечни пленарни заседания, включително и заседанието относно бюджета.

Гласуването на бюджета и като цяло упражняването от Парламента на бюджетната му компетентност в рамките на пленарно заседание представляват ключов момент от демократичния живот на Съюза. Поради това упражняването на това правомощие е изрично посочено в протокола за местоположението на седалищата на институции, както и че е необходимо същото да се провежда в рамките на редовни пленарни сесии.

На 1 декември 2017 г. обаче Европейският парламент прие на допълнителна пленарна сесия в Брюксел общия проектобюджет за финансовата 2017 година. След това в рамките на същата тази сесия председателят на Европейския парламент обяви бюджета на Съюза за окончателно приет.

Франция отдава голямо значение на спазването предвидените в договорите разпоредби, рожба на компромис между държавите членки, които с определянето на местоположението на седалището на Парламента в Страсбург са изразили волята на основателите на Европа да изградят полицентрична Европа. Поставянето под въпрос на страсбургското седалище на Парламента би поставило под съмнение целия този баланс. Страсбург, който е бил свидетел на разприте на Европа, се превърна в символ на помирението. След като стана седалище на Европейския парламент, на Съвета на Европа и на Европейския съд по правата на човека, Страсбург придоби статут на европейска столица. Правителството непрестанно е защитавало тази позиция с твърдост и решителност. Тази жалба представлява продължение на поетия ангажимент да се гарантира спазването на буквата и духа на договорите по този въпрос.

Разбира се Франция в качеството си на застъпник на провеждането на амбициозни общи политики на европейско равнище, които допринасят за постигането на устойчив растеж и за създаването на работни места, не поставя под съмнение приемането на бюджета на Европейския съюз за 2017 година, който е гласувала, нито изпълнението му, което е необходимо за прилагането на европейските публични политики. Тази жалба е изключително мотивирана от волята да се спазват разпоредбите на договорите, свързани със седалището в Страсбург. Поради това френското правителство моли изрично Съда, ако същият уважи искането му, да запази действието на акта, с който председателят на Европейския парламент е обявил, че бюджетът е приет, докато същият не бъде окончателно приет с акт в съответствие с договорите.

публикувано на 14/02/2017

Нагоре