Франция поема председателството на Съвета на Европейския съюз на 1 януари 2022 г. [fr]

На 1 януари 2022 г. Франция за първи път от 14 години ще поеме председателството на Съвета на Европейския съюз (ЕС). Как функционира председателството на Съвета н ЕС и каква ще бъде ролята на Франция в този контекст?

Пълна информация за френското председателство на Съвета на Европейския съюз може да намерите на официалния уебсайт на председателството

В какво се състои председателството на Съвета на Европейския съюз ?

Ротационно председателство

Всяка държава членка поема на ротационен принцип председателството на Съвета на Европейския съюз за шест месеца. От 1 януари до 30 юни 2022 г. Франция ще председателства Съвета на ЕС. Председателството на Съвета организира срещи, изготвя компромиси, оповестява заключения и следи за последователността и приемствеността на процеса по взимане на решения. То следи за доброто сътрудничество между всички държави членки и осигурява връзка на Съвета с европейските институции, особено с Комисията и Европейския парламент.

Какво представлява Съветът на Европейския съюз?

Съветът на Европейския съюз, наричан още „Съвет на министрите на Европейския съюз“ или „Съвет“, включва министрите на държавите – членки на Европейския съюз, по тематична област. Заедно с Европейския парламент, той е съзаконодател на Европейския съюз.

По-конкретно, министрите ще председателстват десет тематични области или състави на Съвета на ЕС: общи въпроси; икономически и финансови въпроси; правосъдие и вътрешни работи; заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси; конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство); транспорт, телекомуникации и енергетика; селско стопанство и рибарство; околна среда; образование, младеж, култура и спорт; търговия. По изключение Съветът по външни работи се председателства от Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, като в момента това е Жозеп Борел.

Съветът също така разполага с правомощия по бюджетни въпроси: той приема и изменя бюджета заедно с Парламента. Освен това Съветът приема някои решения, както и необвързващи препоръки, сключва международните договори на Съюза и избира членовете на някои институции (Сметна палата, Европейски икономически и социален комитет, Комитет на регионите). Разискванията и гласуванията на Съвета по законодателни актове са публични.

В какъв контекст се вписва френското председателство на Съвета на Европейския съюз (ФПЕС) ?

ФПЕС се вписва в насоките на президента на Републиката от неговата реч за една суверенна, обединена и демократична Европа, представена на 26 септември 2017 г. в Сорбоната. От четири години насам президентът на Републиката и правителството работят за създаването на истински европейски суверенитет, т.е. за способността на Европа да съществува в съвременния свят, за да защитава в него нашите ценности и интереси. Френското председателство на Съвета на Европейския съюз ще продължи тази работа за една по-солидарна, по-суверенна и по-демократична Европа.

ФПЕС отговаря на очакванията на гражданите, формулирани по време на граждански дебати, организирани през септември в 18-те френски региона в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа. Този проект, предложен от Франция през 2019 г. отвори ново пространство за дебат с европейските граждани. Крайният принос на тези граждански групи беше представен на правителството през есента. Препоръките на гражданите във Франция и Европа допринасят за изграждането на приоритетите на френското председателство на Съвета на Европейския съюз.

ФПЕС е част от програмата на „тройката“ председателства, в която Франция вписва действията си. Тази система, която съществува от 2009 г., позволява да се поставят дългосрочни цели и да се определят общите теми, които ще бъдат разисквани за период от 18 месеца. След словенското председателство Франция ще даде начало на нов цикъл и ще работи в тройка с Чешката република във второто полугодие на 2022 г. и с Швеция в първото полугодие на 2023 година.

Близо 400 събития

Близо 400 събития предвидени във Франция и в ЕС ще задават тон на председателството: политически заседания, културна програма и отворени за всички граждански събития.

В допълнение и с цел популяризиране на френското председателство сред гражданите, събитията ще се организират в цяла Франция и в чужбина.

Съветът на ЕС не бива да бъде бъркан с:

  • Европейския съвет, който включва държавните и правителствените ръководители на държавите членки и определя общите насоки и приоритети на Европейския съюз. Настоящият му председател е Шарл Мишел.
  • Съвета на Европа, който представлява междуправителствена организация с 47 държави членки. Създаден през 1949 г., той има за цел да насърчава развитието на правата на човека, демокрацията и правовата държава. Седалището му е в Страсбург, а негов генерален секретар е Мария Пейчинович Бурич.

За повече информация:

публикувано на 21/01/2022

Нагоре