Какво представлява Световното партньорство за образование ?

Световното партньорство за образование (СПО) е многостранна форма на сътрудничество, насочено към предоставяне на качествено образование на 870 милиона подрастващи, с акцент върху най-бедните, най-уязвимите и засегнатите от конфликти деца. Създадено през 2002 с подкрепата на Франция под името инициатива Fast Track, днес в партньорството участват 65 развиващи се държави партньори, 22 двустранни, регионални и международни донори, както и организации на гражданското общество, на преподаватели, филантропски фондации.

Осигуряване на качествено образование за всички и проследяване на постигнатия напредък

Световното партньорство за образование работи за осъществяване на цел 4 за устойчиво развитие на ООН, насочена към "осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за обучение през целия живот за всички".

Като обединява компетентностите и мобилизира ресурсите, СПО подкрепя и разширява полаганите от държавите партньори усилия в областта на образованието. По този начин то съдейства за увеличаване на възможностите за качествено обучение, приобщаващо и справедливо, особено за момичетата.

Целите на Партньорството са представени в Стратегическия план на GPE 2020, който включва 37 подробни индикатора за резултатност, разпределени по пол. Тези индикатори отразяват залегналото в СПО изискване за ефикасност и ефективност. Те позволяват и проследяване в сравнителен план на постигнатия напредък в най-уязвимите или засегнати от конфликти държави.

Стойността на пълния 13-годишен образователен цикъл, от предучилищно до средно образование включително, възлиза средно на 1,25 долара дневно на дете в развиващите се страни.

По-голямо финансиране за по-добър достъп до образование

Състоялата се на 2 февруари 2018 конференция за финансирането, съпредседателствана от Франция и Сенегал, си поставя амбициозната цел да събере 3,1 милиарда долара от финансиращите държави през периода 2018-2020. От своя страна, развиващите се страни бенефициенти ще бъдат поканени да заделят 20 % от националния си бюджет за разходи за образование.

Тези средства трябва да помогнат на Световното партньорство за образование да постигне следните стратегически цели:

  • 89 развиващи се страни да могат да повишат качеството на образованието и достъпа до образование в полза на 870 милиона деца и младежи;
  • допълнително 19 милиона деца да могат да завършат начално училище, от които 9,4 милиона момичета (в сравнение с 2002, допълнително 72 милиона деца вече посещават училище);
  • 6,6 милиона деца допълнително да могат да завършат първия цикъл от средното образование, от които 3,9 милиона момичета;
  • 67 развиващи се страни, получили финансиране за осъществяване на образователни планове, да могат да обхванат 64 % от децата, непосещаващи училище;
  • 1,7 милиона обучени преподаватели;
  • 23 800 построени класни стаи;
  • 204 милиона раздадени учебници.

публикувано на 22/02/2018

Нагоре