Международна стратегия на Франция за равенство между жените и мъжете (2018-2022) [fr]

Неравенствата между жените и мъжете все още продължават да съществуват по целия свят. За да се справи с този проблем, Франция засилва последователността и ефикасността на своите действия посредством „основан на равенството на половете“ подход в своите политики за помощ за развитие, както и в своята външна политика.

Третата международна стратегия за равенство между жените и мъжете (2018-2022) е управленски документ, разработен с цел да координира действията на Франция до 2022 г. и да подобри положението на жените по целия свят. Тя конкретизира в международен план ангажимента на президента на Републиката равенството между жените и мъжете да се превърне в един от големите приоритети на мандата му.

Тревожен международен контекст

Жените и момичетата са първите засегнати от бедността, конфликтите и изменението на климата. Тяхното място в обществото ги излага на трудности и дискриминация навсякъде и във всички области, като това положение се задълбочи с пандемията от Ковид-19 и нейните последствия.

Сексуалното насилие като военно оръжие

Мирът и стабилността не са обичайни за всички части на планетата, където все още има множество зони на военни конфликти. Затоплянето на климата, напрежението около природните ресурси и социалноикономическите неравенства също допринасят за кризи и конфликти, чиито първи жертви често са жените. В някои страни сексуалното насилие може да бъде използвано като оръжие за водене на война с цел населението да бъде подложено на терор.


Международен фонд за за жертвите на свързано с конфликти сексуално насилие

Международният фонд за за жертвите на свързано с конфликти сексуално насилие се основава на работата на д-р Денис Муквеге и Надя Мурад. Идеята е да се даде възможност на оцелелите от сексуално насилие, свързано с конфликти, да получат достъп до обезщетение и да им се помогне да се интегрират отново в социалния живот.

Д-р Денис Муквеге и Надя Мурад ръководят инициативата в тясно сътрудничество и съгласувано с други заинтересовани страни от публичния и частния сектор и от гражданското общество. Франция обяви, че ще внесе 6,2 милиона евро в този фонд през 2020-2022 година.

Денис Муквеге е конгоански гинеколог, посветил се на лекуването на жени, жертви на изнасилване и сексуално насилие от страна на въоръжени бунтовници.

Надя Мурад е представител на язидското малцинство в Северен Ирак. През 2014 г. тя оцелява след жестоко нападение на родното ѝ село от страна на Ислямска държава.

През 2018 г. Денис Муквеге и Надя Мурад заедно получиха Нобелова награда за мир за „усилията им, насочени към прекратяване на използването на сексуалното насилие като военно оръжие и във въоръжените конфликти“.

Отражение на кризата Ковид-19 върху положението и правата на момичетата и жените

Предишни здравни кризи (холера, ебола) показаха какви последствия може да има една пандемия върху жените и момичетата от гледна точка на здравето, увеличаването на домашното насилие и социално-икономическите рискове. Като се има предвид планетарния ѝ мащаб кризата с Ковид-19 ще бъде усетена много по-силно от жените и момичетата.

Жените са на първа линия в здравната криза, тъй като съставляват 67% от медицинските работници по света. Това положение ги прави особено изложени на рисковете от заболяване, без същевременно да имат същия достъп до необходимите предпазни средства. Жените са и тези, които е по-вероятно да имат по-влошен достъп до здравни услуги, най-вече по отношение на сексуалното, репродуктивното, майчинското и детското здравеопазване.

Въпросът за домашното насилие, което основно засяга жените и децата и за което няколко проучвания са доказали връзката със здравните кризи, беше поставен още при първите ограничителни мерки през март 2020 г. Затварянето и в по-общ план ограниченията за движение засилват риска от изостряне на насилието в семействата.

Последствията от пандемията по отношение намаляването на икономическата дейност и загубата на работа са особено тежки за жените, които са мнозинство в най-засегнатите от кризата сектори (туризъм, ресторантьорство, услуги), както и в сивия сектор (89% от жените в Африка на юг от Сахара са част от сивия сектор, а в Южна Азия те са 95% според „ООН – Жени“). Тъй като не разполагат с никакви здравни осигуровки, хората, работещи в сивия сектор, са особено уязвими към болести.

Ожесточени атаки към сексуалното и репродуктивно здраве и права

Сексуалното и репродуктивно здраве и права (СРЗП) са правото на всеки човек да взима свободно решения за собственото си тяло и сексуалност. Те имат за цел да гарантират, че никой няма да бъде подлаган на сексуална дискриминация, принуда или насилие и са насочени по-специално срещу ранните и насилствени бракове, както и срещу сексуалното осакатяване. Целта им е също така да гарантират достъп до надеждна информация и образование, както и до качествени услуги в областта на сексуалното и репродуктивно здраве (включително достъп до контрацептивни средства и възможност за прекъсване на бременността). СРЗП създават благоприятна среда, като насърчават достъпа до образование, икономическо овластяване, намаляване на неравенствата, и са важно условие за гарантиране правата на жените.

От 2016 година насам действията на Франция в името на СРЗП са основани на документ за стратегически насоки, озаглавен „Стратегия за външна политика на Франция по отношение на предизвикателствата в областта на демографията и сексуалното и репродуктивно здраве и права за периода 2016-2020“.

Международният консенсус по отношение на СРЗП отслабна през последните десетина години в резултат на укрепването на определени консервативни позиции, намерили израз неотдавна в подписването от 32 държави на т.нар. „Женевски консенсус“, документ, открито насочен срещу аборта и СРЗП. На новите опити за сериозно оспорване на тези права Франция противопоставя амбициозни и неподкупни аргументи в хода на цялата си дипломатическа дейност, особено в ООН и Комисията по статута на жените, както и в Комисията за населението и развитието.

Именно това бе изтъкнато от президента на Републиката пред Общото събрание на ООН през септември 2020 г., по време на събитието „Пекин+25“, отбелязало 25 години от Пекинската декларация (1995 г.), който подчерта колко важно е да се гарантират сексуалните и репродуктивни права и по-специално достъпът до доброволно прекъсване на бременността.

Форум „Генерация Равенство“ през юни 2021 г. ще даде възможност да бъде препотвърдена ангажираността на международната общност за насърчаване правата на момичетата и жените и за изграждане на общества с по-голяма степен на равенство.

За да научите повече за действията на Франция в полза на сексуалното и репродуктивно здраве и права.

Равенството в центъра на външната политика на Франция

Пет са насоките за действие в Международната стратегия на Франция за равенство между жените и мъжете (2018-2022), които имат за цел поставят тази хоризонтална тема в центъра на политическия дневен ред на Министерството на Европа и външните работи: сътрудничество за развитие, икономическа дипломация, дипломация на влиянието, културна и образователна дипломация…

Да бъдеш за пример

Тъй като всичко започва с примера, който даваш, Министерството ще удвои усилията си за равенство и паритет в своите екипи, както и в тези на операторите, с които работи. Става по-точно въпрос за:

  • увеличаване на броя на жените на ръководни и посланически длъжности;
  • по-голяма информираност и подготовка на служителите по въпросите на равенството на половете;
  • системно включване на равенството между жените и мъжете в стратегиите и дейностите на 12 оператори, над които министерството упражнява надзор и съвместен надзор

По-голяма политическа подкрепа по въпросите на равенството

За да бъде засилена политическата аргументация в защита на въпросите на равенството между жените и мъжете, е необходимо темата за равенството между половете да стане част от всяка проблематика, била тя свързана или не с развитието, да присъства на всички международни форуми. Такъв е в частност случаят с образованието, професионалното обучение и социалната реализация, хуманитарната стратегия, климатичните и икономически предизвикателства, демографията, сексуалното и репродуктивно здраве и права… Стратегията насърчава и поставянето на темата за равенството между жените и мъжете по време на двустранни политически срещи, както и в дипломатическата работа на мисиите.

Вижте също така „Партньорството от Биариц“

По-добро финансиране на действията в полза на равенството

За да придобият действията конкретни измерения, делът на държавната помощ за развитие, предназначен за дейности в полза на равенството, ще бъде увеличен. По-специално 50% от средствата, отпускани от Френската агенция за развитие, ще бъдат насочвани до 2022 г. за проекти, включващи между целите си и намаляване на основаните на пола неравенства.

По-голяма видимост за дейността в полза на равенството

Работата за по-голяма видимост започва от свободната от стереотипите на половото неравенство комуникация: министерството и неговите оператори следят за използването в съобщенията си и на двата рода при названията на професиите, за да създават балансирана представа за участието на жените и мъжете. И тъй като няма по-добър начин да узнаеш дали помощта е ефективна, видимостта предполага и създаване на индикатори за оценка на осъществените действия.

Подкрепа за гражданското общество и обединяване на резултатите

Чрез различните платформи за обединяване на действията на участниците в програмите за развитие Стратегията цели да насърчи обмяната на опит и обратната връзка между НПО, частния сектор – по линия на корпоративната социална отговорност – науката и публичните власти. Играещи ролята на мощен лост за развитие на равенството между жените и мъжете, експертният опит и видимостта на френските НПО ще бъдат укрепени в областта на равенството на половете и правата на жените.

За повече информация

PDF - 417.9 KB
Stratégie internationale de la France pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2018-2022) dans son intégralité (en français)
(PDF - 417.9 KB)

публикувано на 08/03/2021

Нагоре