Франция предлага мерки за засилване на социалното сближаване в Европейския съюз [fr]

По време на Шведското председателство през ноември 2017 г. в Гьотеборг, Европейският съюз прие, с подкрепата на своите социални партньори, Европейски стълб на социалните права, който постановява двадесет принципа и основни права в сферата на заетостта и социалната защита. Европейският стълб се отнася до всички европейски граждани и има за цел да допринесе за по-добри условия на живот и работа.

Усилията трябва да продължат за реалното изпълнение на тези принципи.

Франция, за която е от особено значение въвеждането на „социален щит“ за всички европейски работници, направи много предложения в тази насока.

Заедно с други страни ние подкрепяме въвеждането във всяка държава на достойна минимална работна заплата, която да позволява нормални условия на живот. В сътрудничество със социалните партньори се провеждат дискусии, чиято основна цел е намирането на решение, адаптирано към икономическата реалност и особеностите на всяка страна. Ние приветстваме ангажираността на председателя на Европейската комисия в тази насока.

В контекста на преговорите относно бюджета на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. Франция изрази мнението, че съществуването на достойна минимална работна заплата, на ефективен социален диалог и на достатъчна социална защита могат да станат благоприятстващи условия за получаването на европейски средства.

Като цяло, нашите предложения целят да допринесат за реализирането на ключови принципи, описани в Европейския стълб на социалните права, и да спомогнат за „социалната конвергенция“ – сближаването от горе надолу на жизнените стандарти и условията на труд в рамките на целта за Европа, която закриля своите граждани, съчетавайки икономическо развитие, социален прогрес и социално сближаване.

публикувано на 19/03/2020

Нагоре