Прилагане в сектора на наземния транспорт на правилата за командироване на работници, тяхната по–добра закрила и борбата с нелоялната конкуренция

Считано от 1 юли 2016, нови нормативни разпоредби (декрет № 2016-418 от 7 април 2016 за адаптиране на книга II, дял VI от Част I на Кодекса на труда спрямо предприятията, командироващи пътуващ и плаващ персонал в наземния транспорт на национална територия, и за изменение на Транспортния кодекс) изменят условията на работа на транспортните фирми, установени извън Франция и командироващи пътуващ и плаващ персонал в наземния транспорт на френска територия

Текстът, който изцяло се вписва в рамките, очертани от европейските директиви за командироване на работници, има за цел да засили националната правна уредба за борба с нелоялната конкуренция, да защити командированите работници и да гарантира правилното функциониране на пазара.

По-конкретно, новите правила се състоят в следното:

1. Формалностите, наложени на транспортните предприятия, се адаптират към тези в останалите сектори: предвидената по Кодекса на труда предварителна декларация преди всяко командироване на работници се заменя с „удостоверение за командироване“ с максимална продължителност шест месеца, което може да покрива няколко последователни командирования. Задълженията за деклариране на обстоятелства и представяне на документи също се намаляват, за да отговарят на възможностите на предприятията.

2. Проверките се облекчават и информираността на работниците се подобрява, тъй като се предвижда екземпляр от удостоверението за командироване да се връчва на командирования и задължително да се съхранява на борда на транспортното средство. Удостоверението и трудовият договор стават по този начин част от документацията, присъстваща на борда на транспортното средство, която може да бъде поискана за проверка от контролните органи. От друга страна, представителят на чуждестранната фирма във Франция следва да съхранява и предоставя на контролните органи серия от документи, отнасящи се до периода на командироване на работника и 18 месеца след това.

3. Задължението за бдителност и отговорността на възложителя вече обхващат и получателя, страна по договора за превоз. За да бъдат отчетени всички териториални конфигурации, характерни за договорите за превоз, получателят на предоставяната услуга ще може, когато е единствена страна, установена във Франция, да получава информация от контролните органи, предупреждаваща за нередности, нанасящи вреда на работника: неизплащане на минимално трудово възнаграждение или недостойни условия на настаняване. Страната получател по договора ще има в този случай същите задължения като възложителя.

публикувано на 06/06/2016

Нагоре