Равнопоставеност на жените и мъжете в света: Франция действа

Неравенствата между жените и мъжете продължават да присъстват трайно в света и дори се задълбочават в определени случаи. Ето защо Франция засилва целенасочеността и ефективността на т.нар. „основани на пола“ действия в своите политики в помощ на развитието и външнополитическата си дейност. Третата международна стратегия за равнопоставеност на жените и мъжете 2018-2022 е пилотен инструмент, насочен към координиране на действията през следващите пет години и подобряване положението на жените навсякъде по света.

Тя конкретизира в международен план ангажимента на президента на Републиката да превърне темата за равнопоставеността на жените и мъжете в основна кауза по време на петгодишния си мандат.

JPEG

Тревожен международен контекст

Жените и момичетата са първите жертви на бедността, конфликтите и климатичните промени. Мястото им в обществото ги изправя пред трудности и дискриминация навсякъде и във всички области.

Сексуалното насилие като оръжие

Не навсякъде върху планетата мирът и стабилността са задължителна норма. Промяната на климата, свързаните с природните ресурси напрежения и социалните и икономически неравенства са в основата на кризи и конфликти, в които жените се оказват често измежду първите засегнати.

В някои държави сексуалното насилие се използва дори като оръжие с цел да се всява страх сред населението.

Правото на жените да разполагат с тялото си

Всеобщият достъп до сексуални и репродуктивни права е жизнено важно условие за увеличаване правата на младите жени.

  • Все още има закони, които лишават твърде много млади момичета и жени от достъп до здравни грижи в сексуалната и репродуктивна област, явявайки се по този начин заплаха за основното им право да разполагат с тялото си и да допринасят за развитието и социалния напредък на страната си;
  • Усложненията, свързани с небезопасните аборти, са третата причина за смъртност сред майките. Тези случаи на смърт биха могли да бъдат избегнати, ако бъдат гарантирани наличието на качествени услуги и достъпът до тях;
  • Момичетата, омъжени преди да навършат 18 години, рядко могат да наложат на своя съпруг желанието си за безопасен секс и често са подлагани на натиск да докажат годността си за зачеване. Макар и особено силно изложени на риск от болести, предавани по полов път, и домашно насилие, те остават една от групите с най-малък шанс за достъп до сексуално възпитание.

Демографски залози и права на жените

В 47-те държави с най-висок демографски ръст увеличаването на активното население може да се окаже реален шанс за развитие. При условие че въпросното население – и момичетата, и момчетата – бъде здраво, образовано и с достъп до качествена заетост.

Равнопоставеността като основа на външнополитическите действия на Франция

Петте насоки на работа, заложени в Международната стратегия на Франция, имат за цел да поставят въпроса за равенството между жените и мъжете в центъра на всички програми, осъществявани от Министерството на Европа и външните работи: сътрудничество за развитие, икономическа дипломация, дипломация на влиянието, културна и образователна дипломация...

Да служиш за пример

И тъй като всичко започва от примера, който даваш, Министерството ще удвои усилията си за равнопоставеност и паритет на жените и мъжете в своите екипи и в тези на своите оператори. Това предполага:

  • увеличаване на броя на жените на ръководна длъжност или посланически пост;
  • по-добра информираност и обучение на всички служители по отношение на въпросите, основани на пола ;
  • системно включване на темата за равенството между жените и мъжете в стратегиите и дейностите на 12 оператори, действащи под самостоятелния или съвместен контрол на Министерството [1].

По-силна политическа подкрепа за целите на равнопоставеността

За да бъде придадена още по-голяма политическа сила на темата за равнопоставеността на жените и мъжете, е необходимо основаните на пола въпроси да бъдат включени във всички проблематики, били те свързани или не с развитието, както и във всички международни форуми. Става въпрос по-точно за образование, професионална подготовка и интеграция, хуманитарни стратегии, залози, свързани с изменението на климата, икономически залози, демография, сексуални и репродуктивни права… Стратегията насърчава също така включването на темите, свързани с равенството на жените и мъжете, в двустранните политически срещи и дейността на посолствата.

По-добро финансиране на дейностите в името на равнопоставеността

За да разполага със средства за конкретни действия, Министерството ще увеличи дела на публичната помощ за развитие, насочена към действия, насърчаващи равенството. По-специално, половината от средствата, отпускани от Френската агенция за развитие, ще бъдат заделени за проекти, включващи цел за ограничаване на основаните на пола неравенства.

По-видими действия за равнопоставеност

Работата за по-голяма видимост започва от нестереотипния начин, по който комуникираме за пола: Министерството и неговите оператори следят за редовната употреба на женски и мъжки род в съобщенията си, като се стараят да представят равностойно основаните на пола роли... И тъй като това е единственият начин да разбереш дали дадена подкрепа е била ефективна, видимостта предполага и разработването на индикатори за оценка на предприетите действия.

Подкрепа за гражданското общество и споделяне на резултатите

С помощта на различни платформи за обединяване на отделните участници в програмите за развитие Стратегията си поставя за цел да насърчи обмена на информация и обратната информация между неправителствените организации, частния сектор по линия на корпоративната социална отговорност, науката и публичните власти. Мощен лост за развитие на равнопоставеността между жените и мъжете, експертният опит и видимостта на френските неправителствени организации по отношение на социалната роля и правата на жените ще нараснат.

PDF - 506.5 KB
Международна стратегия за равенство между жените и мъжете 2018-2022
(PDF - 506.5 KB)

[1Френска агенция за развитие, Експертиза Франция, Френски институт, Агенция за френско образование в чужбина, Campus France, Френска агенция за медийно сътрудничество, France Médias Monde, Atout France, Business France, Център за международно сътрудничество и селскостопански изследвания за развитие, France Volontaires и Институт за научни изследвания за развитие.

публикувано на 13/03/2018

Нагоре