Ред в нашите контейнери за отпадъци!

Цикълът Париж Климат COP 21 продължава със семинара на тема „Устойчиво управление на общинските отпадъци – добри практики от Франция и България”, който се проведе на 9 юли в зала „Славейков” на Френския институт в България. Това събитие беше организирано съвместно с Министерството на околната среда и водите и Българската асоциация на еколозите от общините.
За повече информация
http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/conferencia/
Ред в нашите контейнери за отпадъци!
Над 90 френски и български експерти, както и представители на гражданското общество се събраха в четвъртък в зала „Славейков” на Френския институт в България. Целта на събитието бе по-добро управление на отпадъците и по-добро оползотворяване на това находище на нови материали. Една успешна експертна среща, която бе открита от посланика на Франция в България, г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, и министъра на околната среда и водите, г-жа Ивелина Василева.
Г-н Дефонтен, основател на Националния център за рециклиране, г-н Ицберже, генерален директор на техническите служби на Сиктом Париж, и г-жа Люка, експерт по управлението на отпадъците към междуобщинско сдружение Ердр и Жевр, посетиха специално София, за да обогатят дискусията със своя експертен опит по темата.

Ред в нашите контейнери за отпадъци!
Над 90 френски и български експерти, както и представители на гражданското общество се събраха в четвъртък в зала „Славейков” на Френския институт в България. Една успешна експертна среща, която бе открита от посланика на Франция в България, г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, и министъра на околната среда и водите, г-жа Ивелина Василева.
Г-н Дефонтен, основател на Националния център за рециклиране, г-н Ицберже генерален директор на техническите служби на Сиктом Париж, и г-жа Люка, експерт по управлението на отпадъците към междуобщинско сдружение Ердр и Жевр, посетиха специално София, за да обогатят дискусията със своя експертен опит по темата.
Да припомним думите на г-н Дефонтен: „Отпадъците достатъчно са се разхождали по нашата планета!” Тъй като фактите са налице: всяка година всеки европеец образува средно 550 кг отпадъци, цифра, която значително се е увеличила, а прекалено голяма част от тези отпадъци все още не се оползотворяват и завършват в най-добрия случай на сметището, в най-лошия – директно в природата. Според Националния център за независима информация за отпадъците 90 % от остатъчните отпадъци, които изхвърляме, биха могли обаче да бъдат рециклирани (27%) или биологично третирани (63%). Истинска мина от материали, достъпна за нас следователно, чието използване е екологичен, но и икономически приоритет, както свидетелства за това увеличеното търсене на компост за наторяване на селскостопанските почви.
Семинарът позволи на присъстващите френски и български експерти да представят изградените механизми, да разберат какви са добрите практики по темата и да установят кои са новите приложими решения. Срещата предизвика силен интерес от страна на публичните субекти и по-специално общините, натоварени с управлението на битовите отпадъци, чието депониране представляват тежест за бюджетите им. Тъй като ако България е сред отличниците в Европа що се отнася до рециклирането (24 % рециклирани суровини през 2013 г.), то оползотворяването продължава да бъде предизвикателство при наблюдаваното глобално увеличение на образуваните количества и все по-голямо разпространение на опаковки със сложни за рециклиране съставки.
Министерството на околната среда и водите е силно мобилизирано с амбициозна стратегия за намаляване на обемите и оползотворяване на отпадъците, която се финансира чрез ОП „Околна среда 2014-2020”.
Въпреки това на дневен ред остават многобройни въпроси: как да се повиши осведомеността на населението, да се интегрират и обезопасят инсталациите за сепариране и третиране на отпадъците в една гъсто населена градска среда или как да бъде засилена еко-концепцията?

Г-н Дефонтен, г-н Ицберже и г-жа Люка илюстрираха, благодарение на опита на общини като Лил, Париж и Ердр и Жевр, възможностите за прилагане на концепциите за „местно управление”, „разширена отговорност на производителя”, „социална и солидарна икономика” или още „кръгова икономика”. Ердр и Жевр показаха, че диалогът с гражданите е ключът към промяна в практиките; Париж – че енергийното оползотворяване е възможност за третиране на остатъчните отпадъци, като в същото време се ограничава използването на изкопаеми горива; дружеството със смесен капитал Триселек в Лил – че изграждането на вериги за сепариране и оползотворяване на отпадъците на дадена територия е източник на трайна заетост, благоприятстваща социалната и професионалната интеграция.
Все добри практики, които, да се надяваме, ще могат да послужат за източник на вдъхновение, за да сложим малко ред в нашите контейнери за отпадъци!

публикувано на 31/12/2015

Нагоре