Съвместна декларация относно принципите на върховенството на закона в условията на Covid-19 [fr]

Съвместна декларация на Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Румъния, Унгария, Финландия, Франция и Швеция (2 април 2020 г.)

В тази безпрецедентна ситуация е легитимно държавите членки да приемат извънредни мерки, за да защитят своите граждани и да преодолеят кризата. Въпреки това, ние сме дълбоко обезпокоени от риска от нарушаване на принципите на върховенството на закона, демокрацията и основните права, произтичащ от приемането на някои спешни мерки.

Спешните мерки трябва да са ограничени до това, което е строго необходимо, да бъдат съразмерни и временни по своя характер, да подлежат на редовно преразглеждане и да спазват горепосочените принципи, както и задълженията, произтичащи от международното право. Те не трябва да ограничават свободата на изразяване или свободата на печата. Трябва заедно да преодолеем тази криза и да защитим нашите принципи и ценности. Поради това подкрепяме инициативата на Европейската комисия за наблюдение на спешните мерки и тяхното прилагане, за да се гарантира спазването на основните ценности на Съюза, и приканваме Съвета по общи въпроси да се заеме с въпроса своевременно.

Тази декларация е отворена за всички държави членки, които пожелаят да се включат към нея. Списъкът на подкрепящите я държави членки може да бъден обновен постепенно.

публикувано на 29/04/2020

Нагоре