Служба по вътрешна сигурност [fr]

JPEG JPEG

Дирекция „Международно сътрудничество“

Дирекция „Международно сътрудничество“ обединява националната полиция и жандармерия. Тя осъществява дейностите по външната политика на Франция в областите от компетентност на Министерство на вътрешните работи.

Работейки за развитието на сътрудничеството между Франция и страните по назначение , френските полицаи и жандармеристи от Дирекция „Международно сътрудничество“ се грижат за защитата на френските граждани в чужбина, както и за защитата на интересите на френската държава. Техните действия целят косвено да допринесат за вътрешната сигурност на Франция.

Международен отговор на многобройните предизвикателства в един непрекъснато променящ се свят

Сътрудничеството между отделните страни е от основополагащо значение за противодействието на различните заплахи, които се зараждат извън нашите граници. Тероризъм, международна организирана престъпност, трафик на дрога и оръжия, борба срещу нелегалната имиграция и киберпрестъпност са основните направления в работата на полицаите и жандармеристите от службата. За да осигури доброто изпълнение на дейностите по двустранното и международно сътрудничество, Франция се уповава на своята мрежа от служби по вътрешна сигурност, разпръсната между 74 посолства. Тази мрежа, съставена от 300 полицаи и жандармеристи, обхваща 158 страни. Мрежата включва (за да се избегне тавтологията) аташетата по вътрешна сигурност, техните заместници, служителите за връзка, асистентите, сътрудниците и също така международните технически експерти.

JPEG - 1016.1 KB
Дирекция „Международно сътрудничество“ по света

Мисия по координиране и организация

Дирекция „Международно сътрудничество“ направлява техническото, институционалното и оперативното сътрудничество между националната полиция и жандармерия, с изключение на въпросите от изключителната компетентност на службите за разузнаване.

Службата носи също отговорност за осъществяването на техническо сътрудничество с Министерство на вътрешните работи, в полза най-вече на главния секретариат, главна дирекция „Гражданска сигурност“, главна дирекция „Чужденци във Франция“, главна дирекция „Органи на местното самоуправление“ и Делегацията по сигурността и движението по пътищата.

Службата по вътрешна сигурност в България

Службата по вътрешна сигурност се намира в посолството на Франция в София от 1995 година насам.

Аташе по вътрешна сигурност

Съветникът на посланика по всички въпроси, свързани с вътрешната сигурност, както и по въпроси от компетентността на различни служби към Министерството на вътрешните работи, организира и координира двустранното сътрудничество в областта на сигурността и управлението, както и международното сътрудничество, най-вече по отношение на техните техническите, операционни и институционални аспекти. Аташето по вътрешна сигурност разполага с дипломатически статут и осъществява сътрудничеството на Министерството на вътрешните работи в съответствие с основните насоки на нашата външна политика.

Мисиите на службата по вътрешна сигурност

В изпълнението на своите задачи аташето по вътрешна сигурност е подпомаган от двама служители за връзка, единият от които отговаря основно за нелегалната имиграция, а другият за организираната престъпност.

Нашите координати

Служба по вътрешна сигурност
Посолство на Франция в България
Адрес: улица „Оборище“ 27-29, София 1504
Можете да се свържете с нас чрез формуляра за връзка

публикувано на 22/12/2020

Нагоре